Tjänstegrupplivförsäkring TGL vid dödsfall arbetare

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare är en livförsäkring som betalas ut med ett engångsbelopp om den försäkrade avlider. I vissa fall gäller TGL också om den försäkrades make eller sambo avlider.

När gäller Tjänstegrupplivförsäkring?

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) börjar gälla från och med den dag den anställda arbetaren börjar sitt arbete. Skyddet består så länge arbetaren är anställd minst åtta timmar per vecka. Om arbetstiden är mindre än åtta timmar per vecka gäller TGL endast under dag då arbete utförs. Ersättning från TGL betalas ut  med ett engångsbelopp vid dödsfall, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

I Tjänstegrupplivförsäkring ingår

  • Begravningshjälp
  • Grundbelopp
  • Barnbelopp
  • Makeförsäkring
  • Efterskydd

Tjänstegrupplivförsäkringen tecknas hos Fora och
ingår i försäkringspaketet för arbetare. När en arbetare avlider görs anmälan till
AFA Försäkring av dödsboet, arbetsgivaren bekräftar anställningen.

Begravningshjälp

Begravningshjälp betalas alltid ut till den avlidnes dödsbo med 1/2 prisbasbelopp.

Grundbelopp

Grundbelopp är ett engångsbelopp som betalas ut till förmånstagare. Som förmånstagare räknas make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder.  Beloppet betalas ut med utgångspunkt från den avlidnes ålder. Helt grundbelopp betalas i de fall den avlidne varit anställd för att utföra arbete minst 16 timmar per vecka. Halvt belopp betalas då anställningen varit lägst åtta timmar men mindre än 16 timmar per vecka.

Den försäkrade är vid dödsfallet Helt grundbelopp i kronor Halvt grundbelopp i kronor
 Under 55 år 273 000 136 500
 55 men ej 56 år 250 250 125 125
 56 men ej 57 år 227 500 113 750
 57 men ej 58 år 204 750 102 375
 58 men ej 59 år 182 000 91 000
 59 men ej 60 år 159 250 79 625
 60 men ej 61 år 136 500 68 250
 61 men ej 62 år 113 750 56 875
 62 men ej 63 år 91 000 45 500
 63 men ej 64 år 68 250 34 125
 64 eller däröver 45 500 22 750

Förmånstagarförordnande

Förmånstagare till grundbeloppet är i tur och ordning enligt försäkringsvillkorens förmånstagarförordnande

  • make/maka, registrerad partner
  • sambo
  • barn oavsett ålder

Ändrat förmånstagarförordnande

För att grundbeloppet ska kunna betalas ut fordras att det finns någon efterlevande inom den krets som anges i det generella förordnandet enligt ovan. Om den försäkrade önskar välja annan eller andra förmånstagare måste detta anmälas skriftligen till AFA Försäkring. Som bevis på att förordnandet registrerats av AFA Försäkring får den försäkrade en bekräftelse.

Barnbelopp

Barnbelopp betalas ut som ett engångsbelopp till barn under 21 år med 1/2-2 prisbasbelopp beroende på barnets ålder.

Makeförsäkring

Om den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo avlider, betalas begravningshjälp ut med 1/2 prisbasbelopp till dödsboet, under förutsättning att maken/makan, den registrerade partnern eller sambon inte själv omfattades av Tjänstegrupplivförsäkring. Vidare fordras att den avlidne inte har fyllt 65 år och den försäkrade inte har fyllt 70 år samt varit anställd för att utföra arbete under minst 16 timmar per vecka. Finns barn under 17 år utges dessutom barnbelopp på 1 prisbasbelopp för varje hemmaboende barn under 17 år.

Efterskydd

Vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall gäller försäkringsskyddet till 65 år. Det finns ett allmänt efterskydd i 180 dagar (om arbetaren varit anställd i minst 180 dagar). Om arbetaren är arbetssökande gäller efterskyddet längst i två år.

Beskattning

Belopp som betalas ut är fritt från inkomstskatt.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

De kollektivavtalade försäkringarna i detalj

Försäkringsboken 

Vill du fördjupa dig i kollektivavtalets försäkringsdelar så kan du ladda ner vår bok "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2018".

Ladda ner boken om försäkringarna