Basbelopp 2020

Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp gäller från den första januari varje år. Det finns olika basbelopp; prisbasbeloppet som följer prisutvecklingen och inkomstbasbeloppet som följer inkomstutvecklingen i Sverige.

De pensioner och försäkringar som finns både inom de allmänna och kollektivavtalade försäkringarna beräknas i förhållande till basbelopp, inkomstindex/balansindex och följsamhetsindexering. På så sätt värdesäkras försäkringar och pensioner i förhållande till priser och inkomster samt till pensionssystemets finansiella stabilitet.

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet  för 2020 är 47 300 kr

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige och används vid olika beräkningar. Till exempel vid beräkning av inkomsttaket för sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning, föräldrapenning, garantipension och arbetsskadelivränta. Prisbasbeloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen. 

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kr.

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige och används för beräkning av taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift och extra pensionsrätt vid barnår. Beloppet beräknas av Pensionsmyndigheten på uppdrag av regeringen.

Förhöjda prisbasbeloppet

Förhöjda prisbasbeloppet för 2020 är 48 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension. Beloppet beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen.

Förra årets basbelopp

Basbeloppen 2019

  • Prisbasbeloppet - 46 500 kr
  • Förhöjda prisbasbeloppet - 47 400 kr
  • Inkomstbasbeloppet - 64 400 kr

Inkomstindex

Inkomstindex bygger på de senaste årens förändringar av inkomster.

Balansindex

För att säkerställa att inkomstpensionssystemet är följsamt mot den samhällsekonomiska utvecklingen och finansiellt stabilt fastställs ett balanstal som visar förhållandet mellan systemets tillgångar och skulder.

Följsamhetsindexering 

Följsamhetsindexeringen innebär att pensionerna, bortsett från en viss norm, förändras i samma takt som genomsnittslönerna för de som förvärvsarbetar.