Kostnader och premier

Här finns premierna för de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen för anställda arbetare och tjänstemän samt arbetsgivaravgifter.

Premier 2020

Premier arbetare

Fora fakturerar varje jämn månad.

Premier per arbetare*   Lön ≤ 501 000 kr/år Lön > 501 000 kr/år
Omställningsförsäkring, AGB och TSL**  0,2227 0
Sjukförsäkring, AGS***  0 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
 0,01 0,01
Livförsäkring, TGL  0,15 0
Föräldrapenningtillägg, FPT ***  0 0
Avtalspension SAF-LO    
-pensionspremie****  4,5 30
-premiebefrielseförsäkring***  0 0
Total premie  4,88 30,01
 Finansieras av överskott***** -0,20 0
Total premie som faktureras  4,68% 30,01%

* Procent av bruttolönen.
** Innefattar Avgångsbidrag (AGB) 0,1455 % och Omställningsstöd (TSL) 0,0772%. TSL är momsbelagd. Hängavtal betalar 0,1455 för Avgångsbidrag (AGB) och 0,3772% för Omställningsstöd (TSL). TSL är momsbelagd.
*** Premie betalas inte år 2020 då bolagen inom AFA Försäkring är välkonsoliderade.
**** Premien betalas från och med månaden då arbetaren fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
***** Reduktionen finansieras genom ett  överskott inom STP-planen via AMF (den gamla pensionplanen för arbetare).

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremier beskattas med särskild löneskatt 24,26%. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Fora.

Premier tjänstemän ITP 1

Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och TRR varje jämn månad.

Tjänstemän födda 1979 och senare omfattas av tjänstepensionen ITP 1. Det finns även företag som enbart har ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Premier per tjänsteman ITP 1*  Lön ≤ 41 750 kr/mån Lön > 41 750 kr/mån
ITP 1    
-ålderspension** 4,5 30
-premiebefrielseförsäkring** 0,11 1,19
-sjukförsäkring*** 0,09 0,47
Livförsäkring, TGL ca 0,15 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 0,03 0,03
Omställningsavtal, TRR och AGE**** 0 0
Totalt 4,88% 31,69%

* Procent av bruttlolönen.
** Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.

***Premien 0,09% betalas på lönedelar upp till 29 563 kronor per månad (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,47% betalas på lönedelar över 29 563 kronor per månad upp till 167 000 kronor (30 inkomstbasbelopp).
**** Premie betalas inte av medlemsföretag i Svenskt Näringsliv då TRR är välkonsoliderat. Hängavtalsföretag betalar 0,4%.

På Collectums hemsida kan du räkna ut vad ITP 1 kostar för företaget.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26%. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Collectum.

Premier tjänstemän ITP 2

Collectum fakturerar premien för ITP 2 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och TRR varje jämn månad.

Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2 om inte företaget tillämpar ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Premier per tjänsteman ITP 2*
ITP 2 (ålderspension, ITPK, sjukförsäkring m.m.)** Individuell
TGL (livförsäkring) ca 0,15
TFA (arbetsskadeförsäkring) 0,03
TRR (omställningsavtal)*** 0
Totalt Individuell

* Procent av bruttolönen.
** Flera faktorer påverkar storleken på premien för den anställdas ITP 2, bland annat; lön, ålder, tidigare intjänad pension och inkomstbasbeloppets förändring. Premie betalas på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp (2 004 000 kronor/år) och betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
*** Premie betalas inte av medlemsföretag i Svenskt Näringsliv då TRR är välkonsoliderat. Hängavtalsföretag betalar 0,4%.

På Alectas hemsida kan du göra en uppskattning om vad ITP 2 kostar för företaget. I Alectas internetkontor kan du göra en exakt beräkning av företagets kostnad för ITP 2.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26%. Den betalas av arbetsgivaren. Du hittar mer information om särskild löneskatt hos Alecta.

Premie för deltidspension och flexpension

Ett flertal kollektivavtalsområden har kommit överens om att införa en premie för deltidspension som arbetsgivaren ska avsätta till de anställda. Inom Almegas avtal för tjänstemän kallas deltidspension för flexpension. Premiens storlek beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren omfattas av. Läs mer om premien för deltidspension och flexpension.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften är 31,42% av löner och skattepliktiga förmåner.

Undantag

  • För anställda som är födda 1938–1954 är arbetsgivaravgiften 10,21% (ålderspensionsavgift). Gäller från 1 juli 2019.
  • För anställda födda 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren ingen arbetsgivaravgift. Gäller från 1 juli 2019.
  • För anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år är arbetsgivaravgiften 10,21% (ålderspensionsavgift). Sänkningen gäller på lönedelar upp till 25 000 kronor per månad. Gäller från 1 augusti 2019.
  • För enmansföretag som anställer sin första medarbetare är arbetsgivaravgiften tillfälligt sänkt till 10,21% (ålderspensionsavgift) de 24 första månaderna av anställningen. Det så kallade Växa-stödet gäller tillfälligt till och med 31 december 2021.

Mer information om sociala avgifter och arbetsgivaravgifter hittar du hos Skatteverket.