Utlandstjänstgöring tjänstemän

Avtalet om social trygghet vid utlandstjänstgöring innebär att de svenska avtalsförsäkringarna vanligtvis fortsätter att gälla vid utlandstjänstgöring. Den anställda kompenseras för eventuellt bortfall av svensk sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension genom ITP-planen.

Kollektivavtalad försäkring och pension

Arbetsgivarens avtalsförsäkringar ITP, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Omställningsavtalet gäller i regel även när arbete utförs utomlands på arbetsgivarens uppdrag. Avtalsförsäkringarna fortsätter att gälla även om svensk socialförsäkring inte gäller och kompletterar då i vissa fall bortfall av sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension.

Arbetsgivaren ska anmäla utlandstjänstgöring till Collectum.

När gäller försäkringsskyddet?

Med tjänstgöring utomlands avses såväl tjänsteresor som längre utlandsuppdrag.

För att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla ska den anställda omedelbart innan utlandstjänstgöringen påbörjas ha omfattats av svensk arbetsskadeförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring. Den anställda kan också ha fullgjort annan utlandstjänstgöring som omfattas av avtalet om social trygghet.

Följande måste också vara uppfyllt:

  • Anställningen ska vara hos svensk arbetsgivare.
  • utlandstjänstgöringen ska ske på en svensk arbetsgivares uppdrag.

Undantag

I vissa fall kan det vara mindre lämpligt att behålla de svenska avtalsförsäkringarna. Därför kan arbetsgivaren och den anställda komma överens om att den anställda ska undantas från en eller flera avtalsförsäkringar i följande två fall:

  1. Utlandstjänsten avses vara eller har varat mer än sex år.
  2. Den anställda är dubbelanställd, det vill säga har anställning såväl hos svenskt som utländskt företag och har avtal om sociala förmåner med det utländska företaget.

Läkekostnadsförsäkring

Arbetsgivaren ska svara för att den anställda får skydd enligt särskilda läkekostnadsvillkor. Arbetsgivaren kan välja mellan att teckna läkekostnadsförsäkring (LFU) eller att själv svara för motsvarande förmåner mot tecknande av en garantiförsäkring. Arbetsgivaren kan som försäkringsgivare för LFU välja mellan Aetna International, AIG, Allianz Worldwide Care, Cigna, Europeiska ERV, Gouda, If och Bupa Global. Garantiförsäkring kan tecknas hos Willis Faber & Dumas Ltd (Lloyds Brokers).

Läkekostnadsförsäkringen lämnar ersättning i följande fall:

  • för skäliga kostnader i samband med läkar- och sjukhusvård, resekostnader, hemtransport och återresa
  • för tandbehandling vid akut tandvård
  • vid graviditetskontroll och förlossning.

Medföljande make (sambo) och barn omfattas av läkekostnadsförsäkringen om företaget och tjänstemannen kommit överens om att de ska följa med. För kortare resor finns särskilda tjänstereseförsäkringar anpassade till Svenskt Näringsliv och PTK-överenskommelsen. Tjänstereseförsäkringen ingår ofta i företagsförsäkringen. Upplysningar om läkekostnadsförsäkringen lämnas av försäkringsbolagen.

Sjukpenninggaranti

Om tjänsteman vid sjukdom inte skulle få sjukpenning eller motsvarande i tjänstgöringslandet eller om denne får sjukersättning som understiger svensk sjukpenning ska arbetsgivaren utge utfyllnad upp till nivå som motsvarar svensk sjukpenning. Detta gäller dock inte om tjänstemannen får ersättning från ITP eller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Denna bestämmelse har troligen mindre betydelse, eftersom företaget normalt betalar sjuklön. Någon kollektivavtalad skyldighet att utge sjuklön utomlands finns inte.