Utlandstjänstgöring arbetare

Vid utlandstjänstgöring fortsätter vanligtvis de kollektivavtalade försäkringarna att gälla enligt kollektivavtalet och försäkringsavtalet med Fora. Den anställda kompenseras för eventuellt bortfall av svensk sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension genom att arbetsgivaren betalar kompletterande premier till Fora.

Kollektivavtalad försäkring och pension

Arbetsgivarens avtalsförsäkringar gäller i regel även när arbete utförs utomlands på arbetsgivarens uppdrag. Avtalsförsäkringarna fortsätter att gälla även om svensk socialförsäkring inte gäller och kompletterar då i vissa fall även bortfall av sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension.

Anställda som tjänstgör utomlands och omfattas av avtalsförsäkringarna ska anmälas till Fora om de lämnar svensk socialförsäkring.

När gäller försäkringsskyddet?

Med tjänstgöring utomlands avses såväl tjänsteresor som längre utlandsuppdrag.

För att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla ska den anställda omedelbart innan utlandstjänstgöringen påbörjas ha omfattats av svensk arbetsskadeförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring eller ha fullgjort annan utlandstjänstgöring som omfattas av avtalet om social trygghet.

Följande måste också vara uppfyllt:

  • Anställningen ska vara hos svensk arbetsgivare.
  • Utlandstjänstgöringen ska ske på en svensk arbetsgivares uppdrag.

Undantag

I vissa fall kan det vara mindre lämpligt att behålla de svenska avtalsförsäkringarna. Därför kan arbetsgivaren och den anställda komma överens om att den anställda ska undantas från en eller flera kollektivavtalade försäkringar i följande två fall:

  1. Utlandstjänsten avses vara eller har varat mer än sex år.
  2. Den anställda är dubbelanställd, det vill säga har anställning såväl hos svenskt som utländskt företag och har avtal om sociala förmåner med det utländska företaget.

Bortfall av svensk sjukpenning

Vid bortfall av svensk sjukpenning betalar arbetsgivaren en tilläggspremie gällande Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för att denna försäkring ska kompensera bortfallet.

Bortfall av allmän ålders- och efterlevandepension

Arbetsgivaren ska vid bortfall av ålders- och efterlevandepension i Sverige betala kompensation för allmän ålders- och efterlevandepensionsavgift till en tjänstepensionsförsäkring på den anställdas lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Kompensationen omfattas av samma bestämmelser som gäller för Avtalspension SAF-LO. Kompensation för bortfall av allmän ålders- och efterlevandepension gäller inte för anställd som tjänstgör i EU/EES-land eller i annat land med vilket Sverige ingått en socialförsäkringskonvention.

Läkekostnadsförsäkring

Svenskt Näringsliv rekommenderar berörda arbetsgivare att också teckna en särskild läkekostnadsförsäkring för arbetare som tjänstgör utomlands.

Arbetsgivaren kan i så fall välja mellan att teckna läkekostnadsförsäkring (LFU) eller att själv svara för motsvarande förmåner mot tecknande av en garantiförsäkring. Arbetsgivaren kan som försäkringsgivare för LFU välja mellan AIG, Allianz Worldwide Care, Cigna, Europeiska  ERV, Gouda, If och Bupa Global. Garantiförsäkring kan tecknas hos Willis Faber & Dumas Ltd (Lloyds Brokers).

Läkekostnadsförsäkringen lämnar ersättning i följande fall:

  • för skäliga kostnader i samband med läkar- och sjukhusvård, resekostnader, hemtransport och återresa
  • för tandbehandling vid akut tandvård
  • vid graviditetskontroll och förlossning.

Medföljande make (sambo) och barn omfattas av läkekostnadsförsäkringen om företaget och tjänstemannen kommit överens om att de ska följa med. För kortare resor finns särskilda tjänstereseförsäkringar anpassade till Svenskt Näringsliv och PTK-överenskommelsen. Tjänstereseförsäkringen ingår ofta i företagsförsäkringen. Upplysningar om läkekostnadsförsäkringen lämnas av försäkringsbolagen.