Föräldrapenningtillägg FPT för arbetare

Föräldrapenningtillägg (FPT) ger den anställda arbetaren, som är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan, en kompletterande ersättning. Den anställda kan bara ansöka om föräldrapenningtillägg vid ett tillfälle och för en sammanhängande period. Motsvarande försäkring finns inte för tjänstemän.

Föräldrapenningtillägg (FPT) för arbetare administreras av Fora och försäkras i AFA Försäkring.

Vem har rätt till ersättning?

 • Den anställda ska vid barnets födelse eller adoption ha varit anställd i minst tolv månader.
 • Anställningstiden innan företaget tecknat försäkringar med Fora räknas.
 • Den anställda får räkna in anställningstid hos tidigare arbetsgivare som har kollektivavtalade försäkringar.
 • Frånvaro utöver sex månader i följd räknas inte som kvalifikationstid. (Om inte frånvaron beror på sjukdom, hel ledighet med lön eller hel ledighet enligt föräldraledighetslagen).

När har en anställd rätt till försäkringen?

 • En anställd har rätt till ersättning under en sammanhängande föräldraledighetsperiod med föräldrapenning på sjukpenningnivå.
 • Ersättningen betalas ut som längst fram till dess att barnet är 18 månader gammalt.
 • Vid adoption räknas 18 månader från adoptionstillfället.

Ansökan

Utbetalningstid

 • Föräldrapenningtillägget kan betalas ut under maximalt 180 kalenderdagar per födelse eller adoption.
 • Varje ersättningsdag, oavsett om uttaget av allmän föräldrapenning är delvis eller helt, förbrukar en hel dag.
 • Vid anställning i minst 12 månader utbetalas ersättning under maximalt 60 dagar.
 • Vid minst 24 månaders anställning utbetalas ersättning i maximalt 180 dagar.

Ersättningens storlek

 • Ersättningen är 10 procent på lönedelar upp till 10 prisbasbelopp.
 • Den är 90 procent på lönedelar däröver.
 • Ersättningen är proportionell i förhållande till uttag av föräldrapenning från Försäkringskassan