ITP 2 vid dödsfall tjänstemän

Inom ITPK har tjänstmän möjlighet att välja återbetalningskydd och familjeskydd. På pensionsbeskedet som den anställda får från Collectum framgår om återbetalningskydd och familjeskydd valts. Anställda med ITP 2 som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp om året har en särskild familjepension till efterlevande.

ITPK

Inom ITPK har tjänstemannen möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd. ITPK är den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP 2.

Återbetalningsskydd

Den anställda kan välja återbetalningsskydd, vilket innebär att intjänad pension betalas ut till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Återbetalningsskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn. Den anställda väljer återbetalningsskydd hos Collectum.

Familjeskydd

Den anställda kan komplettera ålderspensionen med ett familjeskydd som betalas ut med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år i 5, 10, 15 eller 20 år vid dödsfall före 65 års ålder. Familjeskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Utbetalning av familjeskyddet görs dock inte längre än till att den avlidne skulle ha fyllt 70 år. Premien för familjeskyddet, som bestäms för ett år i taget, reducerar premien till ålderspensionen och är åldersberoende, vilket innebär att premien ökar med åldern. Val av familjeskydd görs hos Collectum.

Hälsodeklaration

Vid tecknande av efterlevandeskydd finns ett regelverk när hälsodeklaration krävs.

Familjepension ITP 2

ITP familjepension finns för tjänstemän med lön över 7,5 inkomstbasbelopp och betalas ut till make/maka och/eller barn  efter avliden tjänsteman. Sambo har inte rätt till familjepension. Om gemensamma barn saknas måste äktenskapet ha varat i minst fem år om det ingåtts efter den avlidnes 60-årsdag. Rätten till familjepension kvarstår även efter det att tjänstemannen uppnått pensionsåldern. Familjepensions storlek beror på tjänstemannens lön och på antal efterlevande.

Avstående familjepension

Tjänstemannen kan avstå från framtida inbetalningar till familjepension och istället få premien överförd till ITPK ålderspension. Avståendet gäller för all framtid, även vid byte av arbetsgivare.