Allmän arbetsskadeförsäkring

Den som skadar sig på sin arbetsplats kan få ersättning från den allmänna arbetsskadeförsäkringen, som betalas ut av Försäkringskassan. Försäkringen omfattar alla anställda, egna företagare och uppdragstagare. Arbetsgivare har skyldighet att anmäla en arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Vad är en arbetsskada?

Arbetsskada kan vara en sjukdom som har uppstått på grund av arbete. Den kan också bero på olycksfall på arbetsplatsen eller på olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet. Följande räknas som en arbetsskada: 

  • Olycksfall på arbetet
  • Färdolycksfall
  • Arbetssjukdom
  • Smitta

Försäkringskassan bedömer om det är en arbetsskada.

Skyldighet att anmäla arbetsskada

En anställd som skadar sig i arbetet ska genast meddela det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren har sedan skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket genom deras gemensamma hemsida www.anmalarbetsskada.se.

Ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen

Försäkringen kan ersätta kostnader för:

  • sjukvård utomlands
  • tandvård
  • särskilda hjälpmedel (till exempel kryckor och proteser)

Det är den som blivit skadad i arbetet som kan ansöka om ersättning. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Kompensation för inkomstförlust

Om arbetsskadan orsakat en bestående nedsättning av arbetsförmågan kompenseras inkomstförlusten med livränta upp till högst 7,5 prisbasbelopp. Den anställda ska själv ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Dödsfall på grund av arbetsskada

När en anställd avlider på grund av en arbetsskada är arbetsgivaren skyldig att  göra en anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket genom deras gemensamma hemsida www.anmalarbetsskada.se. Ersättningen till efterlevande vid dödsfall på grund av arbetsskada sköts av Pensionsmyndigheten.