ITP 2 för tjänstemän

Ålderspensionen i ITP 2 består av en förmånsbestämd del och en premiebestämd del, ITPK. ITP 2 kan endast omfatta tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Nya företag tillämpar normalt ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Collectum.

För vem gäller ITP 2?

  • Du som arbetsgivare anmäler tjänstemannen till ITP 2 hos Collectum när den genomsnittliga arbetstiden uppgår till minst åtta timmar per vecka.
  • Tillsvidare- och provanställda anmäls från anställningsmånaden.
  • Visstidsanställda anmäls in efter att de arbetat tre hela kalendermånader i följd. Arbetsgivaren betalar då från anställningsmånaden.

Pensionsmedförande lön

Premierna för ITP 2 beräknas på den lön som rapporteras till Collectum. Den pensionsmedförande lönen beräknas som månadslönen x 12,2 plus rörliga lönedelar med mera.

Pensionsgrundande tjänstetid

För att tjänstemannen ska få maximal ålderspension krävs en tjänstetid på 360 månader (30 år) från 28 års ålder.

Förmånsbestämd ITP 2

Ålderspensionen i ITP 2 är förmånsbestämd. Det innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien.Om tjänstemannen har full tjänstetid och tar ut pensionen resten av livet betalas den ut med följande procenttal av den sista lönen:

Lönedelar inom intervallet (inkomstbasbelopp) Ålderspension
- 7,5 10%
7,5 - 20 65%
20 - 30 32,5%

Alternativ ITP, så kallad tiotaggarlösning

En anställd med en årslön som överstiger tio inkomstbasbelopp och som är försäkrad i ITP 2 kallas tiotaggare. En arbetsgivare kan komma överens med tjänstemannen, om att tillämpa en annan pensionslösning för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Detta innebär att ITP-planen delvis byts ut mot alternativ ITP, en så kallad tiotaggarlösning.

Alternativ för tiotaggare

Det är arbetsgivaren som avgör om tjänstemannen ska få göra alternativa val.

  • Tjänstemannen stannar kvar i den förmånsbestämda ITP 2.
  • Tjänstemannen övergår helt till ITP 1.
  • Arbetsgivaren kan erbjuda så kallad alternativ ITP 2 som tjänstemannen kan välja att tacka ja till. Med detta menas att en del av den premie som arbetsgivaren betalar för tjänstemannens ålders- och familjepension kan placeras i ett annat försäkringsbolag. Antingen i ett försäkringsbolag utanför ITP-planen eller som en alternativ ITP via ITPK.

Mer information om alternativ ITP/tiotaggare

  • Så här administrerar du tiotaggare hos Collectum
  • Information om alternativ ITP - Alecta

Ålderspension ITPK

Tjänstemannen har även en kompletterande ålderspension, ITPK. För den betalar arbetsgivaren två procent av tjänstemannens lön upp till 30 inkomstbasbelopp. Premien betalas via Collectum.

Den anställdas val - ITPK

Tjänstemannen kan välja sparform och förvaltare, om återbetalningsskydd ska finnas och om familjeskydd ska ingå. Valet görs hos Collectum och kan ändras under försäkringstiden. Görs inget val placeras pengarna i traditionell pensionsförsäkring i Alecta utan återbetalnings- eller familjeskydd.

Collectum informerar

Collectum skickar årsbesked till tjänstemannen. Där framgår arbetsgivare, utbetald lön samt de val som den anställda gjort.

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till tjänstemannens ålderspension och eventuellt familjeskydd betalas av försäkringen, i stället för arbetsgivaren. Premiebefrielseförsäkringen gäller om tjänstemannen varit sjuk i mer än 90 kalenderdagar i följd eller i mer än sammanlagt 105 kalenderdagar under den senaste 12-månadersperioden. Om tjänstemannen är sjuk till minst 25% blir du som arbetsgivare helt premiebefriad.

Slutbetalning

Tjänsteman som slutar sin anställning för att gå i pension, tidigast från månaden efter 62 år, kan få pensionen slutbetald via kollektiva medel. Detta gäller inte de tjänstemän som valt alternativ ITP.

Utbetalning av ålderspension

Tjänstemannen kan ta ut pensionen helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas hela livet eller under en kortare period.

Deltidspension/flexpension

Inom de flesta branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala en premie för deltidspension/ flexpension. Collectum administrerar avsättningen.