Sjukdom

Vilka ersättningar kan den anställda få genom de kollektivavtalade försäkringarna? Vilket ansvar har jag som arbetsgivare när en anställd är sjuk?

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Kollektivavtalad sjukförsäkring för arbetare

En av våra anställda arbetare beräknas vara långvarigt sjuk. Hur fungerar den kollektivavtalade sjukförsäkringen och hur gör man en anmälan?

Från sjukdag 15 betalas Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) ut till den anställda, som ett komplement till sjukpenningen från Försäkringskassan, förutsatt att en anmälan görs till AFA Försäkring.
Den anställda gör själv en anmälan hos AFA Försäkring. Därefter får arbetsgivaren  ett meddelande om att bekräfta anställningen hos AFA Försäkring. Även arbetsgivaren kan göra denna anmälan åt den anställda hos AFA Försakring.

Tips - lär vår checklista om vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd är sjuk.

Kollektivavtalad sjukförsäkring för tjänsteman med ITP

En av våra tjänstemän har blivit sjuk och det kan bli långvarigt. Hur fungerar den kollektivavtalade sjukförsäkringen och hur anmäler man?

Svar

För tjänstemän ska arbetsgivaren betala kollektivavtalad sjuklön för en sjukperiod som varar längre än 14 dagar och fram till och med dag 90.

ITP sjukpension utbetalas till tjänstemannen från Alecta från dag 91 i en sjukdomsperiod, förutsatt att en sjukanmälan inkommer till Collectum. Arbetsgivaren ska sjukanmäla till Collectum dag 91.

Tips - läs mer om regler och ersättningens storlek eller följ vår checklista för vad du ska göra en när en anställd är sjuk.

Sjuk och arbetsbefriad

Vad händer om en anställd blir sjuk vid arbetsbefriad uppsägningstid?

Svar

Så länge som personen är anställd hos er gäller alla försäkringar som vanligt. Läs mer om de försäkringar som den anställda har vid sjukdom.

Ersättning höga sjuklönekostnader

Jag har hört talas om att det ska finnas ett skydd som innebär att arbetsgivare kan få ersättning om företaget haft höga sjuklönekostnader. Stämmer detta?

Svar

Ja, det finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader som administreras av Försäkringskassan. Det innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå. Ersättningen beräknas utifrån den arbetsgivardeklaration som du lämnar till Skatteverket en gång i månaden. Läs mer om högkostnadsskyddet, ersättning och vilka nivåer som gäller för arbetsgivare hos Försäkringskassan.

Utbetalning av ersättning höga sjuklönekostnader

Vårt företag har rätt till Försäkringskassans ersättning för de sjuklönekostnader som vi hade under förra året. När krediterar Skatteverket vårt företags skattekonto?

Svar

Pengarna krediteras på skattekontot en gång om året, det görs så fort som Försäkringskassan fattat beslut i ärendet. Försäkringskassan fattar beslut för föregående år i slutet av april varje år. Krediteringen leder inte till någon automatisk utbetalning från skattekontot, utan kommer som en pluspost.

Du kan läsa mer om ersättning för höga sjuklönekostnader hos Försäkringskassan.

Arbetsgivarens betalningsskyldighet vid sjukskrivning

Vi har en anställd tjänsteman som varit sjukskriven en längre tid för benbrott (inte arbetsskada). Vårt företag har kollektivavtal. Från dag 15 tar Försäkringskassan över betalningen, men vad gäller angående den kollektivavtalade sjuklönen som arbetsgivaren ska betala från dag 15?

Svar

För dagarna 15-90 betalar arbetsgivaren kollektivavtalad sjuklön. För lön upp till 8 prisbasbelopp är sjuklönen 10 procent av lönen och för lönedelar därutöver 90 procent av lönen.
Tips - läs vår checklista på vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd är sjuk.

Läkarintyg vid sjukdom

När måste den anställda lämna in läkarintyg vid sjukdom?

Svar

Om den anställda är sjuk i mer än sju dagar ska hen lämna ett läkarintyg till dig som är arbetsgivare.
Arbetsgivare eller Försäkringskassan kan, om det finns särskilda skäl, begära att den anställda styrker nedsatt arbetsförmåga med ett intyg ifrån läkare eller tandläkare tidigare än den åttonde dagen. Det går också att begära läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga från och med den första dagen i varje kommande sjukperiod. Om det finns kollektivavtal som reglerar skyldigheten att lämna läkarintyg är det avtalet som gäller.

Tips- läs vår checklista på vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd är sjuk.

Betala reseersättning istället för sjuklön

En anställd har skadat foten i samband med en sportaktivitet på fritiden och kan inte köra bil till arbetet. Är det möjligt för företaget att betala transport till och från arbetet istället för att personen ska bli sjukskriven?

Svar

Bedömer du som arbetsgivare att den anställda kan arbeta men inte kan ta sig till arbetet på vanligt sätt, kan arbetsgivaren betala ersättning för merkostnader för resor till och från arbetet istället för sjuklön. Reseersättningen som betalas ut istället för sjuklön är skattepliktig. Reseersättning kan bara betalas ut om den anställda blir sjukskriven på heltid.

Läs mer:

  • Vad ska du som arbetsgivare göra och tänka på vid sjukdom
  • Vad ska du som arbetsgivare göra och tänka på vid arbetsskada

Förlorad inkomst vid behandling och rehabilitering

Jag har fått en fråga från en anställd om det finns någon försäkring som täcker förlorad inkomst när den anställda måste gå till sjukgymnast fem timmar per vecka?

Svar

Försäkringskassan kan bevilja förebyggande sjukpenning om någon genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden.
Medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering kan vara vanlig sjukvård, sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprovning av handikapphjälpmedel samt rådgivning och stödåtgärder.
Om det är ett arbetsolycksfall som är anledning till behandlingen betalas ersättning för inkomstbortfallet via Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) hos AFA Försäkring.

Inkomstbortfall vid sjukskrivning

En av våra tjänstemän bröt benet på fritiden och blev sjukskriven i tre månader. Tjänstemannens årsinkomst ligger runt 450 000:-. Finns det något som täcker upp för inkomstbortfallet?

Svar

Arbetsgivaren betalar enligt kollektivavtalet sjuklön som kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan. Sjuklönen är 10 % upp till 8 prisbasbelopp och 90% på överskjutande lönedelar.

Tips- läs vår checklista på vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd är sjuk.

Ersättning vid brand i hemmet?

En av våra anställda arbetare har varit med om en brand i sin bostad och vistades sedan på sjukhus en vecka på grund av brännskador. Kan den anställda få ersättning från de försäkringar som finns via arbetet?

Svar

Ingen av de kollektivavtalade försäkringarna täcker brand i hemmet eller kostnader som hänger ihop med branden.

Sjukförsäkringen gäller som vanligt. De första två veckorna betalar arbetsgivaren sjuklön och därefter betalar Försäkringskassan sjukpenning. Kompletterande ersättning kan fås från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS), som den anställda själv ansöker om hos AFA Försäkring.

Tips- läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd är sjuk.

Sjukpenning när anställningen upphört?

Kan en anställd få sjukpenning om hen blir sjuk en tid efter att anställningen upphört på grund av arbetsbrist.

Svar

Ja, under förutsättning att personen är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Läs mer hos Försäkringskassan.

När de gäller de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna finns oftast efterskydd. Det innebär att en person vars anställning är avslutad ändå kan omfattas av kollektivavtalad sjukförsäkring.

Stöd till rehabilitering för anställd

Vilka möjligheter har AFA Försäkring att ge arbetsgivare stöd till rehabiliteringsinsatser för anställd?

Svar

Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en anställd arbetare som omfattas av sjukförsäkringen AGS.
AFA Försäkring kan betala ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser som förebygger arbetsoförmåga.

Läs mer om villkor och regler hos AFA Försäkring.

Vad är SGI?

Vad betyder SGI och vad används det till?

Svar

SGI står för sjukpenninggrundande inkomst och fastställs av Försäkringskassan utifrån en beräknad årlig arbetsinkomst. SGI ligger till grund för beräkning av t ex sjukpenning och föräldrapenning.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?