Ålderspension

Här svarar vi på frågor om ITP 1 och ITP 2 för tjänstemän samt Avtalspension SAF-LO för arbetare. Dessa begrepp benämns ofta tjänstepension. Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren.

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Tjänstepension

Vad är tjänstepension?

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, en tjänstepension. Arbetsgivaren betalar tjänstepension som ingår i de kollektivavtalade försäkringarna. På den svenska arbetsmarknaden finns olika sorters tjänstepensioner.

De tjänstepensioner som Finfa informerar arbetsgivare om har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive PTK. Avtalspension SAF-LO gäller för privatanställda arbetare och ITP-planen gäller för privatanställda tjänstemän.

Ålder för avtalspension SAF-LO

Vid vilken ålder börjar avtalspension SAF-LO tjänas in?

Svar

Avtalspension SAF-LO betalas av arbetsgivaren från och med den månad den anställda arbetaren fyller 25 år.

Ålder för ITP

Vid vilken ålder börjar ITP ålderspension tjänas in?

Svar

Ålderspensionen ITP betalas av arbetsgivaren från och med den månad tjänstemannen fyller 25 år.

Pensionsmedförande lön

Vad räknas in i den pensionsmedförande lönen?

Svar

Reglerna för vad som räknas in i den pensionsmedförande lönen varierar beroende på kollektivavtal.

Läs mer om vad som gäller för arbetare respektive tjänstemän 

Premiebefrielseförsäkring

Vad betyder premiebefrielse?

Svar

Premiebefrielse eller premiebefrielseförsäkring innebär att vid vissa händelser betalas den anställdas ålderspension och eventuellt familjeskydd av premiebefrielseförsäkringen. Du som arbetsgivare blir helt eller delvis premiebefriad.

Premiebefrielseförsäkringen kan till exempel gälla vid sjukdom, föräldrapenning, graviditetspenning och vid vård av barn (tillfällig föräldrapenning).

Läs mer om vad som gäller angående premiebefrielse för Avtalspension SAF-LO för arbetare, ITP 1 och ITP 2 för tjänstemän.

Bonus

År bonus pensionsgrundande?

Svar

Ja, bonus är pensionsgrundande (pensionsmedförande) och den ska ingå i den lönesumma som du rapporterar för anställda arbetare till Fora och anställda tjänstemän till Collectum.

Tips! Läs vår guide om vad du ska tänka på vid lönerapportering.

Flexpension och deltidspension

Vad innebär flexpension?

Svar

Flexpension  innebär att en del av de kollektivavtalade löneökningarna avsätts till en kompletterande pensionspremie. Nivån på avsättningarna bestäms i de centrala kollektivavtalen. Kollektivavtal som har flexpension finns inom arbetsgivarförbunden Almega och Tekniktjänstearbetsgivarna inom Teknikföretagen. Inom dessa avtal kan arbetsgivaren låta anställda välja mellan att få flexpensionen eller högre lön motsvarande flexpensionsavsättningarna.

I andra kollektivavtalsområden kallas motsvarande deltidspension med den skillnaden att arbetsgivaren inte kan erbjuda de anställda möjligheten att avstå från avsättningen till premien för deltidspension.

Här får du mer information:

  • Collectum administrerar och fakturerar premien för deltidspension och flexpension för tjänstemän.
  • Fora administrerar och fakturerar premien för deltidspension för arbetare.

Lönekapning ITP 2

Vad innebär lönekapning inom ITP 2?

Svar

När det återstår mindre än 60 månader till den ordinarie pensionsåldern finns begränsningar gällande hur mycket den pensionsmedförande lönen får höjas för tjänstemän med ITP 2. Lönekapningen bestäms av förändringen i inkomstbasbeloppet från ett år till ett annat.

Läs mer hos Collectum om hur stor del av lönehöjningen som kan bli pensionsgrundande för tjänstemän som har fem år eller mindre kvar till ordinarie pensionsålder.

Varför olika ITP-premier vid lika lön?

Vi har två anställda för vilka vi betalar två olika premier för ITP 2. Den ena är född 1976 och har jobbat några år i företaget och den andre är född 1972 och är nyanställd. De har samma lön. Varför är det en sådan skillnad i avgiften för premierna?

Svar

Premierna för ITP 2 är beroende av den anställdas lön, ålder samt eventuell tidigare intjänad pension. Kostnaden för personer som har samma lön kan alltså skilja sig åt beroende på ålder och tidigare intjänad pension. 

Pensionsintjänande under föräldraledighet

Hur fungerar det med tjänstepensionen när en anställd är föräldraledig?

Svar

För arbetare gäller: För arbetare finns en kompletterande försäkring Föräldrapenningtillägg (FPT). Om försäkringen betalar ut ersättning aktiveras även premiebefrielsen som betalar premien till Avtalspension SAF-LO. I övriga fall ska den anställde anmäla premiebefrielse på afaforsakring.se. Maximalt 13 månaders föräldraledighet är pensionsgrundande i Avtalspension SAF-LO.

Läs mer hos AFA Försäkring om pensionsavsättning för arbetare under föräldraledighet.

För tjänstemän gäller: Premien till tjänstepensionen ITP 1 betalas automatiskt via premiebefrielseförsäkringen i högst 13 månader. Företaget har inte skyldighet att upprätthålla ITP 2-försäkringen under föräldraledighet. Svenskt Näringsliv rekommenderar dig som arbetsgivare att fortsätta betala ITP 2-premierna de elva första månaderna av föräldraledigheten per barn.

Läs mer hos Collectum om premiebefrielseförsäkringen för tjänstemän.

Slutbetalning ITP 2

Vad gäller angående slutbetalning inom ITP 2 när en anställd ska gå i pension redan vid 62 års ålder?

Svar

Företaget gör en anmälan om avgång till Collectum. En förfrågan skickas till den anställda som anger om anställningen avslutats i pensioneringssyfte. I så fall fylls pensionskontot på och pensionen beräknas som om den anställda arbetat till 65 år. Denna förmånliga tidiga avgång gäller tjänstemän som har ITP 2. Den kan tidigast göras från 62 år och en månad.

ITP 2 och deltidsarbete

Hur påverkas pensionen ITP 2 för vår anställde tjänsteman som har gått från heltid till deltid?

Svar

Tjänstemannen kan kontakta Alecta för att få reda på vad konsekvenserna blir för ITP 2.

Lönesänkning

Hur påverkas ITP 2 om lönen sänks?

Svar

Om lönen för en tjänsteman som är försäkrad i ITP 2 sänks är det inte säkert att arbetsgivarens premie minskar i samma grad. De premier som arbetsgivaren redan har hunnit betala in skulle kunna ha räckt till den nya lönens pension, men särskilda regler kan gälla som gör att tjänstemannen ändå fortsätter att tjäna in ytterligare pension (regler om lönesänkningsfribrev).

Vid frågor kontakta Alecta.

Uttag av pension vid 65 år

Behöver jag som arbetsgivare göra någon anmälan när det gäller uttag av pension när en anställd går i pension vid 65 år?

Svar

När en anställd går i pension vid fyllda 65 år behöver du som arbetsgivare inte göra någonting. Den blivande pensionären ansöker själv till Pensionsmyndigheten, helst tre månader innan första utbetalningen. Försäkringsbolaget kontaktar vanligtvis den anställda när det gäller tjänstepensionen.

Tips- läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska tänka på när en anställd ska gå i pension.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?