Sjukdom

Vad gäller när en anställd är sjuk, vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare? Vilka ersättningar kan den anställda få genom de kollektivavtalade försäkringarna?

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Sjuk och arbetsbefriad

Vad händer om en anställd blir sjuk vid arbetsbefriad uppsägningstid?

Så länge som personen är anställd hos er gäller alla försäkringar som vanligt. Läs mer om de försäkringar som den anställda har vid sjukdom.

Video

 

Kollektivavtalad sjukförsäkring för arbetare

En av våra anställda arbetare beräknas vara långvarigt sjuk. Hur fungerar den kollektivavtalade sjukförsäkringen för arbetare?

Svar

Från sjukdag 15 betalas Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) ut till den anställda, som ett komplement till sjukpenningen från Försäkringskassan.
Den anställda gör själv en anmälan hos AFA Försäkring, därefter får arbetsgivaren  ett meddelande om att bekräfta anställningen hos AFA Försäkring. Även arbetsgivaren kan göra denna anmälan åt den anställda på afa.forsakring.se

Tips - lär vår checklista om vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd är sjuk.

Anmälan sjukförsäkring AGS

En anställd arbetare har blivit sjuk. Var anmäler jag till sjukförsäkringen AGS?

Svar

Anmälan om Avtalsgruppsjukförsäkring AGS ska göras av den anställda hos AFA Försäkring. Arbetsgivaren får ett meddelande av AFA Försäkring om att bekräfta anställningen. Även arbetsgivaren kan göra denna anmälan åt den anställda via AFA Försäkring.

Tips- läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd är sjuk.

Anmälan av inkomst till sjukförsäkringen AGS

Jag ska göra en anmälan för avtalsgruppsjukförsäkringen AGS för en anställd arbetare. Ska jag räkna med semesterersättning i sjukpenninggrundande inkomst (månadslön x 12,2) eller bara x 12?

Svar

Som arbetsgivare har du möjlighet men inte skyldighet att göra en anmälan åt den anställda för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)afaforsakring.se  Den sjukpenninggrundande inkomsten ska anges och den ska inte inkludera semesterlönetillägg.

Tips- läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd blir sjuk.

Kollektivavtalad sjukförsäkring för tjänsteman med ITP

En av våra tjänstemän har blivit sjuk och det kan bli långvarigt. Hur fungarar den kollektivavtalade sjukförsäkingen för tjänstemän?

Svar
  • Arbetsgivaren betalar kollektivavtalad sjuklön till tjänstemän för en sjukperiod som varar längre än 14 dagar och fram till och med dag 90.
  • ITP sjukpension utbetalas från Alecta till tjänstemannen från dag 91 i en sjukdomsperiod. Sjukanmälan görs till Collectum dag 91.

Läs mer om regler och ersättningens storlek vid en tjänstemans sjukdom.

Anmälan ITP sjukpension för tjänstemän

Vi har två tjänstemän som varit sjuka en längre tid. Jag har felaktig sjukanmält dem till AFA Försäkring. Var ska jag anmäla dem så att de kan få den kollektivavtalade sjukförsäkringen?

Svar

Tjänstemän som har ITP ska sjukanmälas till Collectum.

Tips- läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd blir sjuk.

Ersättning höga sjuklönekostnader

Jag har hört talas om att det ska finnas ett skydd som innebär att arbetsgivare kan få ersättning om företaget haft höga sjuklönekostnader. Stämmer detta?

Svar

Ja, det finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader som administreras av Försäkringskassan. Det innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå. Ersättningen beräknas utifrån den arbetsgivardeklaration som du lämnar till Skatteverket en gång i månaden. Läs mer om högkostnadsskyddet, ersättning och vilka nivåer som gäller för arbetsgivare hos Försäkringskassan.

Utbetalning av ersättning höga sjuklönekostnader

Vårt företag har rätt till Försäkringskassans ersättning för de sjuklönekostnader som vi hade under förra året. När krediterar Skatteverket vårt företags skattekonto?

Svar

Pengarna krediteras på skattekontot en gång om året, det görs så fort som Försäkringskassan fattat beslut i ärendet. Försäkringskassan fattar beslut för föregående år i slutet av april varje år. Krediteringen leder inte till någon automatisk utbetalning från skattekontot, utan kommer som en pluspost.

Du kan läsa mer om ersättning för höga sjuklönekostnader hos Försäkringskassan.

Arbetsgivarens betalningsskyldighet vid sjukskrivning

Vi har en anställd tjänsteman som varit sjukskriven en längre tid för benbrott (inte arbetsskada). Vårt företag har kollektivavtal. Från dag 15 tar Försäkringskassan över betalningen, men vad gäller angående den kollektivavtalade sjuklönen som arbetsgivaren ska betala från dag 15?

Svar

För dagarna 15-90 betalar arbetsgivaren kollektivavtalad sjuklön. För lön upp till 7,5 prisbasbelopp är sjuklönen 10 procent av lönen och för lönedelar därutöver 90 procent av lönen.
Tips - läs vår checklista på vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd är sjuk.

Läkarintyg vid sjukdom

När måste den anställda lämna in läkarintyg vid sjukdom?

Svar

Om den anställda är sjuk i mer än sju dagar ska hen lämna ett läkarintyg till dig som är arbetsgivare.
Arbetsgivare eller Försäkringskassan kan, om det finns särskilda skäl, begära att den anställda styrker nedsatt arbetsförmåga med ett intyg ifrån läkare eller tandläkare tidigare än den åttonde dagen. Det går också att begära läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga från och med den första dagen i varje kommande sjukperiod. Om det finns kollektivavtal som reglerar skyldigheten att lämna läkarintyg är det avtalet som gäller.

Tips- läs vår checklista på vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd är sjuk.

Betald resa i stället för sjuklön?

En anställd har skadat fotet i samband med en sportaktivitet på arbetstid. Är det möjligt för företaget att betala transport till och från arbetet istället för sjukskrivning?

Svar

Ja, arbetsgivaren kan betala för transport under sjuklöneperioden.

Läs mer:

  • Vad ska du som arbetsgivare göra och tänka på vid sjukdom
  • Vad ska du som arbetsgivare göra och tänka på vid arbetsskada

Bortfall av arbetstid vid behandling?

Har fått förfrågan från en anställd om det finns någon försäkring som täcker bortfall av arbetstid med anledning av att den anställda måste gå till sjukgymnast 5 timmar per vecka.

Svar

Försäkringskassan kan bevilja förebyggande sjukpenning om någon genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden.
Medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering kan vara vanlig sjukvård, sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprovning av handikapphjälpmedel samt rådgivning och stödåtgärder.
Om det är ett arbetsolycksfall som är anledning till behandlingen betalas ersättning för inkomstbortfallet via TFA-försäkringen hos AFA Försäkring.

Inkomstbortfall vid sjukskrivning

En av våra tjänstemän bröt benet på fritiden och blev sjukskriven i tre månader. Tjänstemannens årsinkomst ligger runt 450 000:-. Finns det något som täcker upp för inkomstbortfallet?

Svar

Arbetsgivaren betalar enligt kollektivavtalet sjuklön som kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan. Sjuklönen är 10 % upp till 7,5 prisbasbelopp och 90% på överskjutande lönedelar.

Tips- läs vår checklista på vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd är sjuk.

Ersättning vid brand i hemmet?

En anställd arbetare var med om en brand i sin bostad på fritiden. Hela bostaden brann ner samt att han har vårdas i ca 1 vecka på lasarettet för sina brännskador. Hur ser ersättningen ut från företaget för den anställde arbetaren?

Svar

Ingen av de kollektivavtalade försäkringarna täcker brand i hemmet eller kostnader som hänger ihop med branden. Sjukförsäkringen gäller som vanligt. De första två veckorna betalar arbetsgivaren sjuklön, därefter betalar Försäkringskassan sjukpenning och AGS-försäkringen kompletterande ersättning. 

Tips- läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd är sjuk.

Sjukpenning när anställningen upphört?

Kan en anställd få sjukpenning om hen blir sjuk en tid efter att anställningen upphört på grund av arbetsbrist.

Svar

Ja, under förutsättning att personen är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Läs mer hos Försäkringskassan.

Stöd till rehabilitering för anställd

Vilka möjligheter har AFA Försäkring att ge arbetsgivare stöd till rehabiliteringsinsatser för anställd?

Svar

Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en anställd arbetare som omfattas av sjukförsäkringen AGS.
AFA Försäkring kan betala ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser som förebygger arbetsoförmåga.

Läs mer om villkor och regler hos AFA Försäkring.

Hej!

I vilken roll besöker du webbplatsen idag?